انواع بیمه مسئولیت پزشکان

مزایای بیمه مسئولیت پزشکان

استفاده از بیمه مسئولیت پزشکان مزایای زیادی را برای ‌بیمه‌گذار به همراه خواهد داشت. مزایایی از جمله:

  • بیمه مسئولیت پزشکان فقط در ایران دارای اعتبار است.
  • بعضی از شرکت‌های بیمه‌گر هزینه دادرسی را نیز پرداخت می‌کنند.
  • در صورت خطای دستیاران یا پرستاران تحت نظر پزشک بیمه‌شده که منجر به صدمه به بیمار گردد، بیمه‌گر موظف به پرداخت خسارت است.
بیمه آتش سوزی

بیمه های طرف قرارداد بیمه مسئولیت پزشکان